Электрондук башкарууну киргизүү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

 2017-жылдын 19-майы № 297

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Электрондук башкаруу жана маалыматтык-коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү (“Таза Коом”) боюнча кеңеш жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-мартындагы № 159 токтомунун редакциясына ылайык)

“Таза Коом” долбоорун ишке ашыруу боюнча мамлекеттик бийлик органдарынын ишин координациялоону камсыз кылуу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Электрондук башкаруу жана маалыматтык-коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү (“Таза Коом”) боюнча кеңеш түзүлсүн.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-мартындагы № 159 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Электрондук башкаруу жана маалыматтык-коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү (“Таза Коом”) боюнча кеңеш жөнүндө жобо, 1-тиркемеге ылайык;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Электрондук башкаруу жана маалыматтык-коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү (“Таза Коом”) боюнча кеңештин башкаруу схемасы, 2-тиркемеге ылайык.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-мартындагы № 159 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 3-июнундагы № 310 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар боюнча кеңеш жөнүндө” токтому күчүн жоготту деп таанылсын.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын курулуш, транспорт жана коммуникациялар бөлүмүнө жүктөлсүн.

5. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

“Эркин Тоо” газетасынын 2017-жылдын 6-июнунда N 67-68 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри                 С.Жээнбеков

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2017-жылдын 19-майындагы
№ 297 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Электрондук башкаруу жана маалыматтык-коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү (“Таза Коом”) боюнча кеңеш жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-августундагы № 486, 2018-жылдын 28-мартындагы № 159 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Электрондук башкаруу жана маалыматтык-коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү (“Таза Коом”) боюнча кеңеш (мындан ары – Кеңеш) Кыргыз Республикасында электрондук башкарууга өтүүнү координациялоо боюнча жогорку орган болуп эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-мартындагы № 159 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Кеңеш өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

2. Кеңештин негизги функциялары жана укуктары

3. Кеңеш төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

- мамлекеттик бийлик органдарынын электрондук башкарууга, анын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук формада берүүгө өтүү маселелери боюнча сунуштарды кароо;

- Кыргыз Республикасында электрондук башкарууга өтүүнүн программаларын жана пландарын даярдоо жана талкуулоо;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү берүүнүн стандарттарынын жана административдик регламенттеринин долбоорлорун макулдашуу;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн компетенциясына кирген электрондук башкаруу жаатындагы ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун талкуулоо;

- электрондук башкаруу жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, башка ченемдик укуктук актыларынын аткарылышына мониторинг жүргүзүү;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизүү үчүн өзүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча тиешелүү сунуштарды даярдоо;

- Кеңештин максатына жараша башка функцияларды ишке ашыруу.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-мартындагы № 159 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Кеңеш төмөнкүлөргө укуктуу:

- өз функцияларын аткаруу үчүн маалымат берүү жөнүндө суроо-талаптарды мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана уюмдарга жиберүүгө;

- электрондук башкаруу чөйрөсүндөгү мамлекеттик программаларды аткаруу үчүн мамлекеттик органдарды, менчигинин түрүнө карабастан чарбакер субъекттерди, ошондой эле Кеңештин кароосуна сунушталуучу маселелер боюнча сунуштарды даярдоо үчүн мамлекеттик органдардын, башка уюмдардын адистерин белгиленген тартипте тартууга;

- электрондук башкарууну өнүктүрүү долбоорлорун башкаруу үчүн көз карандысыз эксперттердин ичинен жумушчу органдарды (топторду) түзүүгө (уюштурууга).

3. Кеңештин курамы

5. Кеңештин курамына төмөнкүлөр кирет:

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министри (Кеңештин төрагасы);

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчиси (Кеңештин тең төрагасы) (макулдашуу боюнча);

- Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын орун басары (макулдашуу боюнча);

- Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы (макулдашуу боюнча);

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты (макулдашуу боюнча);

- электрондук башкаруу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси;

- маалыматтык технологиялар/маалыматтык-коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндөгү жарандык жана эксперттик коомдордон жана академиялык жана илимий түзүмдөрдөн (макулдашуу боюнча) – эки өкүл;

- бизнес-түзүмдөрдөн/бизнес-ассоциациялардан (макулдашуу боюнча) – эки өкүл.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-мартындагы № 159 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Кеңештин курамын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-мартындагы № 159 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Кеңештин ишин уюштуруу

7. Кеңеш зарылдыгына жараша, бирок кварталына кеминде бирден кем эмес чакыртылат.

8. Кеңештин жыйынын Кеңештин төрагасы, ал жок учурда тең төрагасы өткөрөт.

Кеңештин жыйыны анын мүчөлөрүнүн кеминде үчтөн экиси катышса мыйзамдуу болуп эсептелет, ошол эле учурда чечимдер Кеңештин жыйынына катышкан мүчөлөрүнүн санынын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат (бир адам – бир добуш).

9. Кеңештин жыйындарынын чечимдери протокол менен таризделет, ага төрага же тең төрага, ошондой эле Кеңештин жооптуу катчысы кол коёт. Кабыл алынган чечимге макул болбогон Кеңештин мүчөсү өзүнүн өзгөчө пикирин жазуу жүзүндө билдирүүгө укуктуу, ал жыйындын протоколуна тиркелет.

10. Өзүнүн компетенциясынын чегинде кабыл алынган Кеңештин чечимдери Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актылары менен ишке ашырылат жана каралуучу маселелер боюнча аткаруу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдарга жиберилет.

11. Кеңештин туруктуу иштеген жумушчу органы Маалыматташтырууну координациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия (мындан ары – Комиссия) болуп саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-мартындагы № 159 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Комиссия мамлекеттик электрондук башкарууга өтүү процессинде, анын ичинде электрондук мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды ишке киргизүү жана көрсөтүү процессинде мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик ишканалардын жана мекемелердин учурдагы иштерин координациялайт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-мартындагы № 159 токтомунун редакциясына ылайык)

13. Комиссияны төрага башкарат, ал ишти уюштурат жана Комиссиянын жыйындарын өткөрөт, Кеңеште жана башка мамлекеттик органдарда Комиссиянын атынан чыгат. Комиссиянын төрагасы ченемдик актылар, анын ичинде Кеңештин чечимдери менен жүктөлгөн милдеттенмелерди аткарууга жеке жоопкерчилик тартат. Ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси Комиссиянын жооптуу катчысы болуп саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-мартындагы № 159 токтомунун редакциясына ылайык)

14. Кыргыз Республикасында электрондук башкарууга өтүүдө уюштуруу-методикалык, маалыматтык-аналитикалык жана техникалык камсыздоону электрондук башкаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ишке ашырат (мындан ары – ыйгарым укуктуу орган).

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-мартындагы № 159 токтомунун редакциясына ылайык)

15. Кеңештин жооптуу катчысы болуп ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси эсептелет.

Кеңештин жооптуу катчысы:

- Кеңештин төрагасына бекитүү үчүн Кеңештин жыйындарында маселелерди кароонун тартибин жана күн тартибин түзөт;

- Кеңештин ишинин уюштурулушуна, Кеңештин материалдарынын даярдалышына жана жыйындарынын протоколунун жүргүзүлүшүнө жооп берет;

- Кеңештин чечимдеринин ишке ашырылышына мониторинг уюштурат жана Кеңешке маалымат берет;

- зарыл болгондо Кеңештин жыйынына документтерди даярдоо үчүн Кеңештин төрагасына жана мүчөлөрүнө сунуштарды киргизет;

- Кеңештин жыйындарын даярдоону, жыйынды өткөрүү белгиленген датага чейин кеминде 10 жумуш күнүнөн кечиктирбестен Кеңештин мүчөлөрү алдын ала жана өз убагында таанышып чыгуусу үчүн Кеңештин материалдарын-чечимдердин долбоорлорун жана башка материалдарды, күн тартибин өзгөртүү боюнча Кеңештин мүчөлөрү киргизген сунуштарды жиберет жана Кеңештин мүчөлөрүнө маалымдайт;

- Кеңештин компетенциясына кирген маселелер боюнча министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун, жарандык коомдун, эксперттик жана бизнес-коомчулуктун өкүлдөрүнүн сунуштарын жалпылайт.

(Абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-мартындагы № 159 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-августундагы № 486, 2018-жылдын 28-мартындагы № 159 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

16. Комиссия Кеңеш менен макулдашуу боюнча донорлордун, эл аралык уюмдардын, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн, эл аралык уюмдардын тандоо жол-жоболору боюнча каражаттарына бюджеттик эмес булактардан каржылануучу көз карандысыз улуттук жана эл аралык эксперттерден эксперттик жумушчу топторду түзүүгө укуктуу.

Түзүлгөн эксперттик жумушчу топтор өз ишин коомдук негизде жүргүзүшөт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-мартындагы № 159 токтомунун редакциясына ылайык)

17. Кеңештин алдында инвестициялык комитет түзүлөт, анын курамына электрондук башкаруу чөйрөсүндөгү долбоорлорду ишке ашырууда Кыргыз Республикасына көмөк көрсөткөн донорлор, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр, дипломатиялык корпустун өкүлдөрү, жеке инвесторлор кирет.

Кеңеш алардын ишин координациялайт, “Таза Коом” долбоорлорун жана Санариптик трансформациялоо алкагындагы концепцияларды ишке ашырууга донордук жардамды жана инвестицияларды тартат.

Инвестициялык комитеттин курамын Кеңеш аныктайт.

Кеңеш инвестициялык комитет аркылуу тартылган финансы каражаттарынын пайдаланылышына мониторинг жүргүзүү боюнча атайын түзүмдү түзүүгө укуктуу.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-мартындагы № 159 токтомунун редакциясына ылайык)

5. Кеңештин мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери

18. Кеңештин мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:

- Кеңеш кабыл алган сунуштамаларды даярдоого жана ишке ашырууга катышууга;

- талкууланган маселелердин маани-маңызы боюнча сунуштарды, сын-пикирлерди жана оңдоолорду киргизүүгө, суроо берүүгө, маалымкат берүүгө, документтерди көрсөтүүгө;

- Кеңештин мүчөлөрүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон бардык маалыматты алууга жана таанышып чыгууга;

- Кеңештин компетенциясына тиешелүү болгон маселелерди талкуулоодо кеңеш берүүчү добуш укугу менен Кеңештин жумушчу органдарынын жыйындарына катышууга;

- Кеңештин ишинин каалаган маселеси боюнча өзүнүн пикирин эркин билдирүүгө;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын электрондук башкаруу жаатындагы маселелерди кароо максатында түзүлгөн комиссияларынын жана жумушчу топторунун ишине катышууга;

- мамлекеттик органдарга кайрылууга жана алардан Кеңештин иши үчүн зарыл болгон маалыматты суроого;

- ушул Жобого ылайык башка укуктарга.

19. Кеңештин мүчөлөрү төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Кеңештин ишине, зарыл болгон учурда – Кеңештин ишинин кабыл алынган пландарынын алкагында анын жумушчу органдарынын ишине жана иш-чараларга жеке катышууга;

- жүйөлүү себептерсиз жыйындарга барбай калганга жол бербестен, Кеңештин ишине катышууга;

- Кеңештин ишинин кабыл алынган пландарынын алкагында өз ишинин мазмуну, жүрүшү жана натыйжалары жөнүндө толук маалыматты Кеңештин башка мүчөлөрүнө берүүгө;

- Кеңештин чечимдерин жана сунуштамаларын ишке ашырууга көмөк көрсөтүүгө.

6. Корутунду жоболор

20. Кеңеш жыл сайын Интернеттеги өзүнүн сайтына электрондук башкарууга өтүүнүн пландарынын жана программаларынын өткөн жылдаш ишке ашырылышы, анын ичинде Кеңештин сунушу боюнча кабыл алынган электрондук башкаруу жаатындагы ченемдик укуктук актылар жана аталган актылардын аткарылышына мониторинг жүргүзүүнүн натыйжалары жөнүндө, ошондой эле Кыргыз Республикасында электрондук башкарууга өтүүнүн чыгымдары тууралуу маалыматтарды жайгаштырат.

21. Кеңештин мүчөлөрү өз ишин коомдук башталышта жүргүзөт.