Мамлекеттик кызматчылардын ишин баалоо

- мамлекеттик кызматчылардын ишин баалоо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2013-жылдын 28-июнундагы
N 383 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын ишине натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрүн пайдалануу менен баалоо жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1.1. Бул Жобо “Мамлекеттик кызмат жөнүндө“, “Муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоону жүргүзүүнүн (мындан ары – баалоо) тартибин жана жол-жобосун аныктайт.

1.2. Бул Жобону колдонуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын (мындан ары – кызматчылар) ишинин жыйынтыгын алардын ишин системалуу жана объективдүү баалоонун жолу менен көтөрүүгө багытталган жана административдик кызмат орундарын ээлеген бардык кызматчыларга колдонулат.

1.3. Ишти баалоонун натыйжалары төмөнкүлөрдө эске алынат:

- эмгек акы төлөө тарамынын кадамдарын (коэффициенттерин) белгилөөдө;

- кызматчыларды аттестациялоодон өткөрүүдө;

- квалификацияны көтөрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгууда.

1.4. Баалоо кызматчынын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (мындан ары – орган) максаттарына жана милдеттерине ылайык кызматтык милдеттеринин аткаруусунун натыйжалуулугунун даражасын аныктоону билдирет.

1.5. Баалоо иштин натыйжалуулугунун негизги көрсөткүчтөрүн (КРI) колдонуу менен жүргүзүлөт.

1.6. Кызматчылардын ишин баалоонун негизги милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

- кесипкөй кызматчынын деңгээлин аныктоо, буга сапат, көлөм жана татаалдык кирет;

- органдын максатына жана милдетине жетүүдө ар бир кызматчынын салымынын даражасын аныктоо;

- коюлган милдеттерге жетүүнүн учурдагы натыйжаларын талдоо;

- натыйжаларга жетүү процессине оңдоо киргизүү;

- кызматчынын кесипкөй өнүгүүсүн пландоо;

- жогорку натыйжаларга жетишкендиги үчүн кызматчыга дем берүү.

2. Ишти баалоону жүргүзүүнү уюштуруу

2.1. Кызматчынын ишин баалоо көз карандысыз жана калыс болууга жана ишти баалоо боюнча комиссиянын коллегиялык чечимине негизделүүгө тийиш. Ишти баалоо боюнча комиссиянын мүчөлөрү баалоонун натыйжасына таасир тийгизиши мүмкүн болгон адамдардан эч кандай нускамаларды албоого, сунуштарды же башка түрдөгү таасир тийгизүүгө дуушар болбоого тийиш.

Мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (мындан ары – ЖӨБО) вице-мэри (башчынын орун басары) баалоо жөнүндө отчетту даярдоонун жүрүшүндө бардык талкуулануучу маселелердин купуялуулугун камсыз кылышы керек.

Баалоо жөнүндө отчет бааланган кызматчыга, ишти баалоо боюнча комиссияга, апелляциялык комиссияга, персоналды башкаруу кызматына, органдын жетекчисине берилиши мүмкүн.

2.2. Кызматчынын ишин баалоонун так аныкталган убакыт алкагы болот. Кызматчылар бир жыл бою, 1-январдан баштап 31-декабрга чейин, кварталдык негизде баалоодон өтүүгө тийиш.

2.3. Кызматчыны баалоо эки түрдө жүргүзүлөт: кварталдык жана жылдык.

2.4. Кварталдык баалоо кызматчынын түздөн-түз жетекчиси тарабынан өткөрүлөт жана учурдагы натыйжаны баалоого багытталат. Ишти учурдагы баалоо ишти жакшыртуу боюнча чараларды иштеп чыгууга негиз болот.

2.5. Жылдык баалоо ишти баалоо боюнча комиссия тарабынан жүргүзүлөт, мында кварталдык баалоонун натыйжалары эске алынып, кызматчынын жетишкен натыйжаларына ылайык корутунду баалоону кабыл алууга багытталат.

2.6. Жылдык баалоонун натыйжалары эмгек акы төлөө тарамында кадамдарды (коэффициенттерди) белгилөө боюнча чечимдерди кабыл алуу жана кызматчынын ишин жакшыртуу үчүн негиз болуп эсептелет.

2.7. Кызматчыларды баалоо боюнча материалдар жана натыйжалар ишти баалоо боюнча комиссия, апелляциялык комиссиялар тарабынан персоналды башкаруу кызматына 3 жыл сактоого берилет.

2.8. Персоналды башкаруу кызматы жылдык баалоонун натыйжалары боюнча отчетту келээрки жылдын биринчи айынын 15-жумушчу күнүнөн кечиктирбестен мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берет.

2.9. Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган персоналды башкаруу кызматтары берген баалоо жөнүндө отчетту баалоонун тууралыгы жагынан талдоону жүргүзөт жана зарылдыкка жараша баалоонун жол-жобосун өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат.

3. Ишти баалоо жүргүзүүнүн жол-жобосу

3.1. Кварталдык баалоо кызматчынын түздөн-түз жетекчиси тарабынан жылына 4 жолу, отчеттук кварталдан кийинки айдын 5-жумушчу күнүнөн кечиктирбестен жүргүзүлөт.

3.2. Баалоонун алдында түздөн-түз жетекчи баарлашууну өткөрөт жана кызматчы менен бирдикте милдеттерди аныктайт жана кварталга жеке иш планын түзөт.

3.3. Кызматчынын жеке иш планы өзүнчө акт менен таризделет жана мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси), ЖӨБОнун вице-мэри (башчынын орун басары) тарабынан бекитилет (1-тиркеме).

3.4. Кызматчы жана анын түздөн-түз жетекчиси зарыл болгон учурда кызматчынын жеке иш планын өзгөртүп, оңдоолорду киргизе алат, ошондой эле кызматчынын милдеттерин өзгөртүүнү өзүнчө акт менен белгилей алат (2-тиркеме).

3.5. Кызматчы квартал аяктагандан кийин 2-жумушчу күндөн кечиктирбестен түздөн-түз жетекчисине аткарылган иштер жөнүндө отчетту берет, мында белгиленген иш-чаралардын аткарылышынын натыйжалары көрсөтүлөт (3-тиркеме).

3.6. Кызматчыдан аткарылган иштер жөнүндө отчетту алган күндөн кийин 3 жумушчу күндүн ичинде түздөн-түз жетекчи жеке пландын аткарылышын текшерет.

3.7. Түздүн-түз жетекчи баарлашууну өткөрөт, өзүнүн негиздемеси менен учурдагы кварталдык бааны коет, ишти жакшыртуу боюнча сунуштарды берет, зарылдыгына жараша мүмкүн болуучу көйгөйлөрдү жана кызматчынын отчету боюнча башка талаш учурларды чечет (4-тиркеме).

3.8. Түздөн-түз жетекчинин баасына кызматчы макул болбосо, ал ишти баалоо жөнүндө отчетко өзүнүн комментарийин жазууга тийиш, мында макул болбоонун негиздүү себептерин көрсөтөт, ошондой эле отчеттук мезгилдеги кызматтык иши жөнүндө кошумча маалыматтарды апелляциялык комиссияга берүүгө тийиш. Бул учурда кызматчы комментарий берүүнүн күнүн көрсөтүүгө жана өзүнүн колу менен ырастоого тийиш.

3.9. Апелляциялык комиссия берилген маалыматтарды кызматчы жана анын түздөн-түз жетекчиси менен бирдикте карайт жана баалоонун натыйжаларын кайра карап чыгуу жөнүндө арызды алган учурдан баштап 3 жумушчу күндүн ичинде акыркы чечимди кабыл алат.

3.10. Ишти баалоо жөнүндө кварталдык отчетту мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси), ЖӨБОнун вице-мэри (башчынын орун басары) бекитет жана ал андан ары жылдык баалоодо колдонуу үчүн персоналды башкаруу кызматына жиберилет.

3.11. Баалоо мезгилинде түздөн-түз жетекчи алмашкан учурда кызматчынын мурдагы жетекчиси ошол учурга карата кызматчынын ишин баалоо жөнүндө убактылуу отчетту даярдоого жана аны мамлекеттик органдын статс-катчысына (аппарат жетекчисине), ЖӨБОнун вице-мэрине (башчынын орун басарына) берүүгө тийиш. Отчетту даярдаганда жаңы жетекчи убактылуу отчеттун маалыматтарын көңүлгө алууга тийиш.

3.12. Өргүүдө, командировкада, окууда жүргөн кызматчыларды, ошондой эле убактылуу иштей албагандарды баалоо алар ишке чыккандан кийин 1 жумадан кечиктирбестен башталат.

3.13. Жылдык баалоону ишти баалоо боюнча комиссия жылына 1 жолу, келээрки жылдын биринчи айынын 5-жумушчу күнүнөн кечиктирбестен, алынган кварталдык баалоолордун негизинде (5-тиркеме) жүргүзөт. Комиссиянын чечими протокол менен таризделет.

3.14. Кызматчы баага макул болбогон учурда чечимди алган күндөн баштап 3 жумушчу күндүн ичинде ал апелляциялык комиссияга кайрылышы мүмкүн. Апелляциялык комиссиянын чечими менен макул болбосо, кызматчы мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу органга кайрылууга укуктуу.

3.15. Мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси), ЖӨБОнун вице-мэри (башчынын орун басары) жылдык баалоо боюнча материалдарды органдын жетекчисине берет.

Органдын жетекчиси берилген материалдарды карап чыгып, зарыл болгон учурда мамлекеттик органдын статс-катчысынын (аппарат жетекчисинин), ЖӨБОнун вице-мэринин (башчынын орун басарынын) пикири менен таанышып, ишти баалоо боюнча комиссиянын чечимин буйрук менен бекитет.

3.16. Персоналды башкаруу кызматы (кызматкер) 7 жумушчу күндүн ичинде кызматчыны кол койдуруп, буйрук менен тааныштырат.

4. Критерийлер, ишти баалоонун натыйжаларын өзгөртүү системасы жана чечмелөө

4.1. Баалоо кызматчынын ишин баалоонун негизги жана кошумча критерийлери боюнча жүргүзүлөт (6-тиркеме).

Кызматчыны баалоонун негизги критерийлери төмөнкүлөрдү камтыйт: коюлган милдеттерди аткаруунун жүрүшүндө жетишилген натыйжалар, тактык, өз убагында аткарылышы жана тартиби.

Баалоонун кошумча критерийлери төмөнкүлөрдү камтыйт: өз алдынчалык, демилгелүүлүк, креативдүүлүк, башка тараптар (мамлекеттик органдар, ЖӨБО, расмий адамдар, жетекчилик, кесиптештери ж.б.) кызматташтыктын даражасы.

4.2. Баалоонун натыйжаларын аныктаганда 2ден баштап 5ке чейинки төрт баллдуу баалоо шкаласы колдонулат (7-тиркеме). Бул учурда бардык критерийлер боюнча орточо балл эсептелет.

4.3. Алынган орточо баллдын негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар үчүн баалоонун төмөнкүдөй түрлөрү белгиленет:

- орточо балл 4,6дан баштап 5ке чейин болсо – “Эң жакшы” деген баа сунуш кылынат;

- орточо балл 3,6дан баштап 4,5ке чейин болсо – “Жакшы” деген баа сунуш кылынат;

- орточо балл 2,6дан баштап 3,5ке чейин болсо – “Канааттандыраарлык” деген баа сунуш кылынат;

- орточо балл 2,6дан төмөн болсо – “Канааттандыраарлык эмес” деген баа сунуш кылынат.

4.4. Кызматчы “Канааттандыраарлык” жана “Канааттандыраарлык эмес” деген баа алганда ишти баалоо боюнча комиссия кызматчыны окутуунун жана квалификациясын көтөрүүнүн зарылдыгы жөнүндө сунушту киргизиши мүмкүн.

4.5. Жылдын жыйынтыгы боюнча кызматчы “Эң жакшы” деген баа алган учурда ишти баалоо боюнча комиссия эмгек акы тарамындагы кезектеги кадамды ыйгаруу жөнүндө сунушту киргизет.

Жылдын жыйынтыгы боюнча кызматчы “Жакшы” деген баа алган учурда ишти баалоо боюнча комиссия кызматчыны сыйлоо жөнүндө сунушту киргизет.

5. Ишти баалоо боюнча комиссиянын компетенциясы

5.1. Кызматчынын ишин объективдүү жана калыс баалоону камсыз кылуу максатында ишти баалоо боюнча комиссия түзүлөт.

5.2. Ишти баалоо боюнча комиссиянын курамына төмөнкүлөр кирет:

- мамлекеттик органдарда – статс-катчы, персоналды башкаруу кызматынын жетекчиси (кызматкер), юридикалык жана финансылык кызматтардын жетекчилери (кызматкери);

- ЖӨБОдо – вице-мэр (башчынын орун басары), аппарат жетекчиси (жооптуу катчы), персоналды башкаруу кызматынын жетекчиси (кызматкер), юридикалык жана финансылык кызматтардын жетекчилери (кызматкери), жергиликтүү мамлекеттик администрациянын өкүлү.

5.3. Ишти баалоо боюнча комиссиянын отуруму анда анын мүчөлөрүнүн кеминде үчтөн экиси катышса мыйзамдуу болуп эсептелет.

Комиссиянын жок болгон мүчөсүн алмаштырууга жол берилбейт.

5.4. Кварталдык баалоонун жыйынтыктарын карап чыгуунун натыйжасы боюнча жылдык баалоо боюнча коллегиалдуу чечим кабыл алынат.

Кызматчы жылдык баалоо чечимин чыгарганда комиссия аны кызматчынын түздөн-түз жетекчисинен алынган баа менен салыштырат.

Кызматчынын баасы менен түздөн-түз жетекчи берген баа шайкеш келбей калса, ишти баалоо боюнча комиссия баалоонун натыйжасын кайра карап чыгууга укуктуу.

6. Апелляциялык комиссиянын компетенциясы

6.1. Кызматчынын ишин баалоо боюнча талаш маселелерди кароо үчүн апелляциялык комиссия түзүлөт.

6.2. Апелляциялык комиссиянын курамына төмөнкүлөр кирет:

- мамлекеттик органдарда – статс-катчы, этика боюнча комиссиянын төрагасы, профсоюздук комитеттин төрагасы, мамлекеттик кызмат иши боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлү жана эксперттик коомдун өкүлү;

- ЖӨБОдо – вице-мэр (башчынын орун басары), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн өкүлү, профсоюздук комитеттин төрагасы, мамлекеттик кызмат иши боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлү жана коомчулуктун өкүлү.

6.3. Апелляциялык комиссиянын отуруму анда анын мүчөлөрүнүн кеминде үчтөн экиси катышса мыйзамдуу болуп эсептелет.

Комиссиянын жок болгон мүчөсүн алмаштырууга жол берилбейт.

6.4. Кайрылууларды кароонун натыйжасы боюнча апелляциялык комиссия чечим чыгарат, ал протокол менен таризделет жана чечим кабыл алынган күнү кызматчыга билдирилет.

Кызматчынын пайдасына чечим кабыл алынган учурда буйрук чыгарылат.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
жана муниципалдык кызматчыларынын
ишине натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрүн
пайдалануу менен баалоо жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө жобого
1-тиркеме
БЕКИТЕМ
мамлекеттик органдын статс-катчысы
(аппарат жетекчиси),
ӨБОнун вице-мэри
(башчынын орун басары)
койгон колу: ________________
20__-жылдын “__” ___________

Кызматчыга милдет коюу жөнүндө
АКТ

Кызматчынын аты-жөнү: ____________________________________________

Түзүмдүк бөлүнүш: ________________________________________________

Ээлеген кызматы: _________________________________________________

Баалоо мезгили:

20__-жылдын “__” ___________ баштап “__” ____________ чейин

N

Милдет

Милдетти аткаруу боюнча иш-чара

Пландалган натыйжа

Аткаруу мөөнөтү

Эскертүү

1
2
3
4
5

Түздөн-түз жетекчинин аты-жөнү: __________________________________

Койгон колу: _____________________________________________________

Кызматчынын аты-жөнү: ____________________________________________

Койгон колу: _____________________________________________________

Күнү: ____________________________________________________________

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
жана муниципалдык кызматчыларынын
ишине натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрүн
пайдалануу менен баалоо жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө жобого
2-тиркеме
БЕКИТЕМ
мамлекеттик органдын статс-катчысы
(аппарат жетекчиси),
ӨБОнун вице-мэри
(башчынын орун басары)
койгон колу: ________________
20__-жылдын “__” ___________

Кызматчыга милдет оңдоо жөнүндө
АКТ

Кызматчынын аты-жөнү: ____________________________________________

Түзүмдүк бөлүнүш: ________________________________________________

Ээлеген кызматы: _________________________________________________

Баалоо мезгили:

20__-жылдын “__” ___________ баштап “__” ____________ чейин

N

Милдет (оңдолгон)

Иш-чара (оңдолгон)

Пландалган натыйжа

Аткаруу мөөнөтү

Өзгөртүүнүн себептери

1
2
3
4
5

Түздөн-түз жетекчинин аты-жөнү: __________________________________

Койгон колу: _____________________________________________________

Кызматчынын аты-жөнү: ____________________________________________

Койгон колу: _____________________________________________________

Күнү: ____________________________________________________________

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
жана муниципалдык кызматчыларынын
ишине натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрүн
пайдалануу менен баалоо жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө жобого
3-тиркеме

Кызматчынын аткарган иштери жөнүндө
ОТЧЕТ

Кызматчынын аты-жөнү: ____________________________________________

Түзүмдүк бөлүнүш: ________________________________________________

Ээлеген кызматы: _________________________________________________

Баалоо мезгили:

20__-жылдын “__” ___________ баштап “__” ____________ чейин

N

Милдет

Иш-чара

Аткаруу мөөнөтүн сактоо

Аткаргандыгы жөнүндө отчет

Өзгөртүү

1

2

3

4

5

Кызматчынын аты-жөнү: ____________________________________________

Койгон колу: _____________________________________________________

Күнү: ____________________________________________________________

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
жана муниципалдык кызматчыларынын
ишине натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрүн
пайдалануу менен баалоо жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө жобого
4-тиркеме
БЕКИТЕМ
мамлекеттик органдын статс-катчысы
(аппарат жетекчиси),
ӨБОнун вице-мэри
(башчынын орун басары)
койгон колу: ________________
20__-жылдын “__” ___________

Кызматчынын ишин баалоо боюнча түздөн-түз жетекчинин
ОТЧЕТУ

Кызматчынын аты-жөнү: ____________________________________________

Түзүмдүк бөлүнүш: ________________________________________________

Ээлеген кызматы: _________________________________________________

Баалоо мезгили:

20__-жылдын “__” ___________ баштап “__” ____________ чейин

Түздөн-түз жетекчинин аты-жөнү: __________________________________

Түздөн-түз жетекчинин кызмат оруну: ______________________________

Баалоо критерийлери

Кварталдык баа

Негизги критерийлер:

1. Натыйжалуулук
2. Тактык
3. Өз убагында аткарылышы
4. Тартиби
5. Этиканын ченемдерин сактоосу

Кошумча критерийлер

6. Өз алдынчалуулугу
7. Креативдүүлүгү
8. Демилгелүүлүгү
9. Кызматташтыктын даражасы

Кварталдык баалоо боюнча түздөн-түз жетекчинин комментарийлери:

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Кызматчынын ишин жакшыртуу, кесиптик жактан өркүндөтүү жана окутуу боюнча сунуштар:

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Баасы (орточо мааниси): __________________________________________

Түздөн-түз жетекчинин койгон колу: _______________________________

Кызматчынын аты-жөнү: ____________________________________________

Койгон колу: _____________________________________________________

Таанышып чыккан күнү: ____________________________________________

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
жана муниципалдык кызматчыларынын
ишине натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрүн
пайдалануу менен баалоо жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө жобого
5-тиркеме

Кызматчынын ишин жылдык баалоо

Кызматчынын аты-жөнү: ____________________________________________

Түзүмдүк бөлүнүш: ________________________________________________

Ээлеген кызматы: _________________________________________________

Баалоо мезгили:

20__-жылдын “__” ___________ баштап “__” ____________ чейин

Кварталдык баалоонун орточо баллы

1 кв. 2 кв.

3 кв.

4 кв.

Бүткүл мезгил үчүн жыйынтыктоочу орточо баа:

Комиссиянын жылдык баа боюнча чечими: ____________________________

Комиссиянын төрагасынын аты-жөнү: ________________________________

Койгон колу: _____________________

Комиссия мүчөлөрүнүн аты-жөнү: ___________________________________

Койгон колу: _____________________

Күнү: ____________________________

Кызматчынын аты-жөнү _____________________________________________

Койгон колу: _____________________

Таанышып чыккан күнү: ____________

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
жана муниципалдык кызматчыларынын
ишине натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрүн
пайдалануу менен баалоо жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө жобого
6-тиркеме

Ишти баалоонун негизги жана кошумча критерийлери

N

Критерий

Критерийдин аныктамасы

Негизги критерийлер

1

Натыйжалуулук

Бул критерий кызматчы коюлган милдеттерди канчалык ийгиликтүү жана сапаттуу аткаргандыгын билдирет

2

Тактык

Бул критерий кызматчы өз ишин канчалык так жана катасыз аткараарын билдирет

3

Өз убагында аткарылышы

Бул критерий кызматчы ишти аткаруунун мөөнөтүн канчалык сактаарын билдирет

4

Тартиби

Бул критерий кызматчы эмгек тартибин канчалык сактаарын билдирет

5

Этиканын ченемдерин сактоосу

Бул критерий кызматчы жүрүш-туруш ченемдерин канчалык сактаарын билдирет

Кошумча критерийлер

6

Өз алдынчалуулугу

Бул критерий кызматчы түздөн-түз жетекчиден, кесиптештеринен белгилүү бир нускама албастан, кызматтык нускамаларда аныкталган компетенциянын жана жоопкерчиликтин чегинде ишти өз алдынча пландоого жана аткарууга канчалык жөндөмдүү экенин билдирет

7

Креативдүүлүгү

Бул критерий кызматчы иштеги чечимдерди кабыл алууда же көйгөйдү чечүү үчүн сунуштарды даярдоодо канчалык анализ жүргүзө алаарын жана аларга чыгармачылык менен мамиле кыла алаарын билдирет

8

Демилгелүү

Бул критерий кызматчы иштерди пландоодо жана аткарууда кызматтык нускамаларда аныкталган компетенциянын жана жоопкерчиликтин чегинде демилгени жана жоопкерчиликти өзүнө канчалык ала алаарын билдирет

9

Кызматташтыктын даражасы

Бул критерий кызматчы өзүнүн ишин аткаруунун процессинде башка кызматчылар менен канчалык натыйжалуу жана шайкеш иштей алаарын, жетекчилиги, кесиптештери жана ага баш ийген адамдар менен, органдын түзүмдүк башка бөлүнүштөрү менен канчалык байланышта болоорун билдирет

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
жана муниципалдык кызматчыларынын
ишине натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрүн
пайдалануу менен баалоо жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө жобого
7-тиркеме

Баалардын градациясы

Негизги критерийлер

“2″ деген баа

“3″ деген баа

“4″ деген баа

“5″ деген баа

Натыйжалуулук

Иштин талап кылынган сапаты канааттандыраарлык эмес. Кызматтык ишти регламенттөөчү талаптар сакталбайт, билими жана көндүмдөрү үстүртөн

Иштин сапаты жетишсиз. Аткарган иши дайыма эле талаптарга жооп бере бербейт, кошумча иштеп чыгууну жана жакшыртууну талап кылат

Ишти жогорку сапатта жана талаптарга ылайык мезгил-мезгили менен аткарат. Жалпы алганда аткарылган иш олуттуу жакшы натыйжаларга жетишет

Ишти дайыма жогорку сапатта аткарат. Эң жакшы натыйжаларга жетишүүгө умтулат. Кызматтык ишти регламенттеген талаптардын бардыгы сакталат

Тактык

Так эмес жана ката иштейт. Дайыма байкоо жана контролдоо талап кылынат

Иштердин айрымдарын так, кылдат жана тыкыр аткарбайт. Дайыма тиешелүү көрсөтмөлөрдү бергенден кийин ката кетирбейт. Ишин контролдоо зарыл

Иштерди көп учурда так, кылдат жана тыкыр аткарат. Ишин түздөн-түз контролдоону тандап жүргүзүү керек, иштин натыйжасын контролдоо жетиштүү болот

Ишти абдан так, кылдат жана тыкыр аткарат. Татаал кырдаалдарда кызматкер аларды жогорку тактыкта аткарат

Өз убагында аткарылышы

Дээрлик тапшырмаларды мөөнөтүндө аткарбайт. Дайыма байкоо жана контролдоо талап кылынат

Иштердин айрымдарын мөөнөтүндө аткарбайт. Көп учурда тиешелүү көрсөтмө бергенден кийин гана мөөнөттөрдү сактайт. Ишин контролдоо зарыл

Ишти негизинен олуттуу кечигүүсүз аткарат. Мөөнөттү сактоосун контролдоону тандап жүргүзүү керек

Сарамжалдуу жана тез иштейт. Бардык тапшырмаларды мөөнөтүндө так аткарат

Тартиби

Тартипсиз, ишке системалуу кечигип келет жумуш убагында кесиптик иши менен байланышпаган өзүнүн маселелерин чечүү үчүн кетип калат

Эмгек тартибин сактоонун негизги талаптарын билет, бирок аларды айрым учурларда аткарбайт, ишке кечигип келген жана жүйөлүү себептерсиз иш ордунда болбой калган учурлары бар

Ички эмгек тартибин сактоого умтулат. Жалпы алганда тартиптүү, ишке дээрлик кечигип келбейт

Тартиби эң жакшы, ички эмгек тартибинин талаптарын катуу сактайт, милдеттерин ак ниеттүүлүк менен, өз убагында жана так аткарат

Этиканын ченемдерин сактоосу

Сабырсыз жана адеби жок, чыдамкай эмес. Одоно жана адеби жок сүйлөшөт

Башка адамдар менен сүйлөшкөндө көп учурда сабырсыз болот, аларга сый мамиле кылбайт

Чыр-чатакка барбайт, адептүү. Сый жана жакшы мамиле түзө алат. Байланыш түзүүгө жөндөмдүү

Кесиптештерин сыйлайт. Жакшы беделди түзүүгө жана кармоого өбөлгө түзөт Жамааттагы жакшы чөйрөнү түзүү үчүн иш жүзүндө аракет кылат. Башка адамдар менен мамилени тез түзөт

Кошумча критерийлер

Өз алдынчалуулугу

Дээрлик өз алдынча иштебейт. Керексиз суроолорду берет жана болбогон иштер боюнча этияттана берет. Дайыма башка кызматкерлер- дин жардамына жана көрсөтмөсүнө муктаж болуп турат

Иш убагында өз алдынчалыгы аз. Көп учурда керексиз болгон этияттыкты издейт. Өзүнүн ыйгарым укуктарын толук колдонбойт. Көп учурда жетекчиликтен жана башка кызматкерлер- ден жардам сурайт

Өзүнүн ыйгарым укуктарынын алкагында өз алдынча иштейт. Өз ишин аткарганда жардамга жана кесиптештеринин көрсөтмөлөрүнө муктаж эмес. Өзүнүн ыйгарым укуктары жөнүндө так билет; бул алкакта талаптагыдай жана абдан ишенимдүү иштейт. Ал үчүн жаңы милдеттерди аткаруу жөнүндө көрсөтмөнү жалпы түрдө алса жетиштүү болот

Абдан татаал маселелерди чечүүдө да үлгүлүү өз алдынчалыкты көрсөтөт. Өзүнүн ыйгарым укуктарын оптималдуу колдонот. Зарыл болгон чечимдерди кабыл алуунун үлгүсү болуп эсептелет

Креативдүүлүгү

Маселелерди чечүүдө жаңы ыкмаларды колдонбой иштейт. Ишти аткарууда жөндөмсүздүктү көрсөтөт

Коюлган маселелерди чечүүнүн салттуу эмес ыкмаларын же схемаларын сейрек колдонот, штамп болгон ыктарды колдонот

Бөтөнчө, стандарттуу эмес идеяларды табууга, пайда болгон идеяларды майда-бараты- на чейин иштеп чыгууга жөндөмдүү, бирок муну көп колдонбойт

Жалпыга таанымал идеялардан айырмаланган, бөтөнчө идеяларды табууга, көйгөйлүү кырдаалдарды чечүү процессинде ийкемдүү болууга жана коюлган максаттарга жетишүүгө жөндөмдүү. Ассоциативдик ой жүгүртүүгө жөндөмдүүлү- гүн көрсөтөт

Демилгелүүлүгү

Тапшырманы алганда демилге көрсөтпөйт. Өзүнүн сунуштарын бербейт, кесиптештеринин сунуштарын өзүнүн демилгеси боюнча колдонбойт жана бул сунуштарды толуктабайт

Көп учурда тапшырманын берилишин күтөт; коюлган маселенин алкагынан чыгуучу кандайдыр бир ишти өзүнүн демилгеси боюнча абдан сейрек жасайт жана башка бирөөнүн түртмөгү талап кылынат

Маселени чечүү үчүн зарыл болгон демилгени көтөрөт. Зарыл болгон учурда өзүнүн компетенциясынын чөйрөсүндөгү тапшырмаларды көбөйтүп алат

Ал тургай абдан татаал маселелери чечүүдө жогорку даражадагы демилгелүүлүгүн жана жигердүүлүгүн көрсөтөт. Зарыл болгон чараларды өзүнүн демилгеси боюнча кабыл алуунун үлгүсүн көрсөтөт, бул учурда бардык чечүүчү параметрлерди эске алат жана талаптагыдай жаңы максаттарды сунуш кылат

Кызматташтыктын даражасы

Башка кесиптештери менен кызматташууга даяр экендигин дээрлик билдирбейт жана зарыл болгон тажрыйба алмашууга сейрек катышат. Коюлган милдетти аткарууга дээрлик өбөлгө болбойт

Болгону айрым учурларда гана канааттандыр- аарлык кызматташтыкты алып барат. Тажрыйба алмашуунун артыкчылыгын толук колдонбойт. Топ менен иштегенде милдетти аткарууга өтө аз өбөлгө болот

Эреже катары башка кесиптештери менен эч кандай кыйынчылыксыз эле кызматташат. Көп учурда тажрыйба алмашууга катышат. Топко коюлган милдеттерди аткарууга өбөлгө болуп, көп учурда өзүнүн идеялары жана сунуштары менен жардам берет

Башка кесиптештери менен өтө ийгиликтүү кызматташат, тажрыйба жана маалымат алмашууну жакшыртуунун бардык мүмкүнчүлүгүн колдонот жана түшүнөт. Өзүнүн кызматташууга болгон үлгүлүү жөндөмдөрү менен иштин эң жакшы натыйжаларына жетишүүгө өбөлгө болот